Sosyal Medya:
Tuzlukçu Belediye Başkanı
Nurettin AKBUĞA
ANKET
  • Yeni Web Sayfamızı Nasıl Buldunuz

  • Beğendim
  • İyi
  • Fena Değil
  • Kötü
TUZLUKÇU BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI.
Mülkiyeti Belediyemize ait; Tuzlukçu ilçesinde Pazar Mahallesinde 371 ada 33 parsel üzerinde bulunana Mimari projesine göre Bağımsız bölümleri oluşturulmuş Yapılması planlanana Belediye İşyerleri ve dairelerinin aşağıda bağımsız bölüm numaraları çıkarılmış olan taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 35 (c) maddesi kapsamında, Açık teklif usulü ile, 07/06/2023 Çarşamba günü saat 14.00' da Tuzlukçu Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni tarafından ödemenin %40 peşin %60’ı Yapımının %70 (Krediye uygun olması ) tamamlanması ile ödenecek olmak üzere ihale ile satılacaktır. Taşınmazların bilgileri ve Muhammen bedelleri aşağıda listelenmiştir
Tarihi: 2023-05-30
TUZLUKÇU BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait; Tuzlukçu ilçesinde Pazar Mahallesinde 371 ada 33 parsel üzerinde bulunana Mimari projesine göre Bağımsız bölümleri oluşturulmuş Yapılması planlanana Belediye İşyerleri ve dairelerinin aşağıda bağımsız bölüm numaraları çıkarılmış olan taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 35 (c) maddesi kapsamında, Açık teklif usulü ile, 07/06/2023 Çarşamba günü saat 14.00' da Tuzlukçu Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni tarafından ödemenin %40 peşin  %60’ı Yapımının %70 (Krediye uygun olması ) tamamlanması ile ödenecek olmak üzere ihale ile satılacaktır. Taşınmazların bilgileri ve Muhammen bedelleri aşağıda listelenmiştir.
 
SIRA MAHALLE MEVKİİ PAFTA ADA PARSEL Bağımsız Bölüm No NİTELİĞİ Bağımsız Bölüm Bulunduğu kat İMAR DURUMU Bağımsız Bölüm Alanı MUHAMMEN BEDEL (TL.) GEÇİCİ TEMİNAT (TL.)
1 PAZAR ATATÜRK CADDESİ L27A03C1A 371 33 1 Daire (3+1) 1.Kat Konut Altı Ticaret 122.98 m² 900.000,00 TL 27.000,00 TL
2 PAZAR ATATÜRK CADDESİ L27A03C1A 371 33 2 Daire (2+1) 1.Kat Konut Altı Ticaret 75.17 m² 620.000,00 TL 18.600,00 TL
3 PAZAR ATATÜRK CADDESİ L27A03C1A 371 33 3 Daire (3+1) 1.Kat Konut Altı Ticaret 122.40 m² 900.000,00 TL 27.000,00 TL
4 PAZAR ATATÜRK CADDESİ L27A03C1A 371 33 4 Daire (3+1) 2.Kat Konut Altı Ticaret 122.98 m² 900.000,00 TL 27.000,00 TL
5 PAZAR ATATÜRK CADDESİ L27A03C1A 371 33 5 Daire (2+1) 2.Kat Konut Altı Ticaret 75.17 m² 620.000,00 TL 18.600,00 TL
6 PAZAR ATATÜRK CADDESİ L27A03C1A 371 33 6 Daire (3+1) 2.Kat Konut Altı Ticaret 122.40 m² 900.000,00 TL 27.000,00 TL
7 PAZAR ATATÜRK CADDESİ L27A03C1A 371 33 7 İşyeri Zemin Kat Konut Altı Ticaret 48.56  m² 680.000,00 TL 20.400,00 TL
8 PAZAR ATATÜRK CADDESİ L27A03C1A 371 33 8 İşyeri Zemin Kat Konut Altı Ticaret 67.37  m² 780.000,00 TL 23.400,00 TL
9 PAZAR ATATÜRK CADDESİ L27A03C1A 371 33 9 İşyeri Zemin Kat Konut Altı Ticaret 52.84  m² 680.000,00 TL 20.400,00 TL
10 PAZAR ATATÜRK CADDESİ L27A03C1A 371 33 10 İşyeri Zemin Kat Konut Altı Ticaret 49.06  m² 680.000,00 TL 20.400,00 TL
11 PAZAR ATATÜRK CADDESİ L27A03C1A 371 33 11 İşyeri Zemin Kat Konut Altı Ticaret 66.67  m² 780.000,00 TL 23.400,00 TL
12 PAZAR ATATÜRK CADDESİ L27A03C1A 371 33 12 İşyeri Zemin Kat Konut Altı Ticaret 49.11  m² 680.000,00 TL 20.400,00 TL
 
  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
  2. İhale, 07/06/2023 Çarşamba  günü 14.00’da Belediyemiz Encümeni tarafından Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
  3. Taşınmazların muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.
  4. İsteklilerin, 07/06/2023 Çarşamba günü en geç saat 12.30’a kadar istenen belgeleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Şefliğine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
A) Gerçek Kişiler;
1-Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi
2-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.
3- Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname.
4- Geçici teminat alındı makbuzu.
5- Dilekçe
 
B) Tüzel Kişiler;
1-Tebligat için adres beyanı.
2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
3- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4-Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname
5- Geçici teminat alındı makbuzu.
6- Dilekçe
 
C)  Ortak girişimler;
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ve iş ortaklığı beyannamesi, Geçici teminat alındı makbuzu
6. Geçici teminat olarak belirtilen bedelin (muhammen bedelin %3ü) Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
7. Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
 
İsteklilere ilanen duyurulur.
 

Bu Haberi Faydalı Buldunuzmu ? :
Gönder
DİĞER HABERLER
Kardeş Belediyelerimiz